Política de Vendes

Condicions de contractació

1- OBLIGACIONS PRÈVIES
Per mitjà d’aquest document s’estableixen les condicions generals per les quals es regeix la venda de productes i serveis (des d’ara, les “Condicions Generals de Contractació”) per part de Les Cabres d’en Peyu mitjançant el present web.
L’ús de la Pàgina Web, així com l’adquisició de productes i/o serveis a través de la mateixa, implica que vostè consent quedar vinculat per les presents Condicions Generals de Contractació, així com per les Condicions d’ús de la Pàgina Web, així com per la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies (des d’ara, denominades conjuntament les “Condicions i Polítiques”) recollides totes elles a la Pàgina Web.

Les presents Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment, essent responsabilitat del comprador revisar-les periòdicament, així com cada cop que es procedeixi a la contractació de productes i/o serveis. Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d’ús de la Pàgina Web o de celebració del contracte seran les que resultaran d’aplicació al mateix.
L’idioma en que serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà el català, llevat indicació en contrari.

2.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS
Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts el Lloc Web són subscrites:
D’una part, per LES CABRES D’EN PEYU, marca comercial de l’explotació ramadera regentada per Mireia Colonques López amb NIF 46402687A i domicili al C/Can Ros, 234 de Muntanyola (Barcelona).

I, d’altra, pel Client dels productes i/o serveis oferts per LES CABRES D’EN PEYU (des d’ara, el “Client” o el “Comprador”) les dades de caràcter personal del qual són els que aquest ha facilitat en el Lloc Web i, en especial, a través del formulari de reserva que la web ha posat a la seva disposició, requisit indispensable per a poder efectuar qualsevol compra.

3.- CONDICIÓ D’USUARI
Per ser Client es requereix ser major d’edat i tenir la capacitat necessària per contractar. Quan es converteix en Client es compromet al següent:

Aportar únicament, i en totes les actuacions relacionades amb LES CABRES D’EN PEYU, dades veraces. En el cas de que el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incompleta o si la LES CABRES D’EN PEYU tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat d’aquests, LES CABRES D’EN PEYU podrà denegar-li l’accés i/o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, Productes i/o serveis.
LES CABRES D’EN PEYU no serà responsable de cap conseqüència derivada de l’incompliment d’aquests compromisos.

4.- OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE
LES CABRES D’EN PEYU disposa d’una Pàgina Web l’activitat de la qual consisteix en oferir i vendre al Client una sèrie de productes i serveis, com poden ser les visites guiades a les nostres intal·lacions. La comercialització dels Productes a través de la Pàgina Web està destinada exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

5. SISTEMA DE COMPRA

5.1 Els Productes i serveis
La Farmàcia informa que els Productes que s’ofereixen al Lloc Web vénen detallats a cada secció dins del Lloc Web. LES CABRES D’EN PEYU procura que les fotos dels Productes els identifiquin clarament però no pot responsabilitzar-se de com les pugui interpretar el Client.

Un cop sigui Client, si desitja adquirir un producte dels que oferim haurà d’afegir-lo a la cistella, emplenar el formulari de comanda que apareixerà a tal efecte i validar la comanda. La validació de la comanda per la seva part suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establides i que es converteix en client de LES CABRES D’EN PEYU al qual efectua la seva compra.

5.2 Preus dels Productes i Impostos aplicables.
Tots els preus dels Productes estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs.

De conformitat amb allò disposat en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de que es tracti.

Els preus i ofertes presentats són vàlids, exclusivament, per a comandes online realitzats a LES CABRES D’EN PEYU i només per al moment en el que vostè els consulta, donat que són variables. El preu que se’ls facturarà per la seva compra serà el que correspongui al/s Producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalització de la comanda.

5.3 Confirmació de la Compra
Es considerarà que la compra està perfeccionada des de que el Client pressioni el botó de “Confirmar/Pagar/Ok” de la corresponent passarel·la de pagament, entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l’acceptació expressa final de les presents, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d’acceptar les presents Condicions Generals de Contractació.

Dins les vint-i-quatre hores següents a que hagi efectuat la seva compra LES CABRES D’EN PEYU li remetrà, per correu electrònic, el comprovant; si vostè no està d’acord amb les dades consignades en aquest comprovant, podrà sol·licitar la seva modificació.
Excepte demostració en cas contrari, les dades registrades constitueixen la prova de les transaccions realitzades entre vostè i LES CABRES D’EN PEYU, afegint les seves dades al nostre fitxer de clients i arxivant el document electrònic en que es formalitzi el contracte, que serà accessible per vostè.

5.4 Condicions de pagament
El pagament podrà realitzar-se a través de targeta bancària. Per efectuar el pagament fent servir una targeta bancària, serà redirigit en la pàgina web corresponent on, un cop hagi accedit, podrà fer efectiu l’abonament.

LES CABRES D’EN PEYU tindrà per efectiva la compra un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de la referida entitat bancària i és a partir d’aquell moment que començaran a córrer els terminis legals. Si el procés de compra de Productes s’interrompés per qualsevol motiu o si l’import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent-hi despeses de gestió i comissions bancàries), LES CABRES D’EN PEYU suspendrà el procés de compra dels Productes informant al Client.

5.5 Cancel·lació de compra
LES CABRES D’EN PEYU es reserva el dret de retirar qualsevol Producte de la Pàgina Web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut d’aquesta.

Així mateix, LES CABRES D’EN PEYU es compromet a realitzar tot allò que fos de menester per a la tramitació de les comandes sense que, degut a circumstàncies excepcionals, hagi de rebutjar l’enviament de la comanda inclús posteriorment a l’enviament de la confirmació.

En qualsevol cas, LES CABRES D’EN PEYU no serà responsable front de vostè o de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol Producte de la Pàgina Web, treure o modificar qualsevol material o contingut de la Pàgina Web o per la cancel·lació de comandes, tot i havent-se enviat la confirmació de compra, havent sempre d’informar degudament al Client.

6.- DRET DE DESISTIMENT
En qualsevol cas per exercir el dret de desistiment és imprescindible fer-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça de LES CABRES D’EN PEYU:  cabres@peyu.cat

En el mèrit de l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, LES CABRES D’EN PEYU informa al Client que podrà exercir el seu dret de desistiment dintre del termini màxim de 14 dies naturals des del moment de la confirmació del pagament i sempre i quan no s’hagi ofert ja el servei.

7. GARANTIES
Els Productes i serveis oferts des de LES CABRES D’EN PEYU són originals de la marca. Tenint en compte que pràcticament la majoria de Productes comercialitzats són peribles i de consum, el termini de garantia mínima legalment establert serà el de la pròpia naturalesa del Producte comercialitzat. En qualsevol cas, el client haurà d’informar a LES CABRES D’EN PEYU de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’aquesta situació.

Però, i donades les característiques pròpies dels Productes comercials, el Client ha de tenir present que aquests, disposen dels seus respectius terminis de caducitat i consum preferent, garantint-se en qualsevol cas que, en el moment de la comercialització, els Productes compten amb un termini suficient i raonable per al seu consum.

En cas de que el Producte concret adquirit tingui alguna classe de desperfecte, el Client podrà posar-se en contacte immediatament amb LES CABRES D’EN PEYU, per indicar-li el procediment de devolució del Producte. En el moment de la recepció d’aquest Producte per part de LES CABRES D’EN PEYU, prèvia verificació dels possibles defectes d’aquest procedirà a la devolució de totes les quantitats econòmiques satisfetes.

La devolució dels Productes en cas de desperfecte, en cap cas suposarà un cost directe per al client.

8. INCIDÈNCIES
Per al cas que el Client rebés algun producte defectuós o bé no hagués rebut algun dels serveis sol·licitats, el Client haurà de comunicar-ho a LES CABRES D’EN PEYU de manera immediata a través dels mitjans indicats en l’apartat desè.

LES CABRES D’EN PEYU procedirà a resoldre la incidència a la major brevetat possible i, al seu càrrec, sempre que la incidència fos imputable a la LES CABRES D’EN PEYU.

9.- FORÇA MAJOR
Als efectes de les presents Condicions Generals de Contractació s’entendrà per força major, de mode enunciatiu, (i) successos d’impossible previsió o que, en cas de preveure’s, fossin inevitables, (ii) danys produïts per tercers aliens a la LES CABRES D’EN PEYU que afectin a la qualitat dels serveis prestats per aquesta última i que no li siguin imputables; (iii) vagues i conflictes laborals; (iv) epidèmies o pandèmies; fenòmens metorològics, entre altres.

10.- ATENCIÓ AL CLIENT
LES CABRES D’EN PEYU posa a disposició un servei d’Atenció al Client, amb l’objectiu de respondre a queixes i qüestions plantejades en relació a la compra dels Productes. Les vies de contacte són les que es detallen a continuació:

Telefònicament: 676134371
A través de correu electrònic:  cabres@peyu.cat

11.- NULITAT PARCIAL
Si alguna de les presents Condicions Generals de Contractació fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma de l’autoritat judicial o qualsevol altra autoritat competent, la resta de termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions Generals de Contractació se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals del domicili de EL CORRAL DE L’HUMOR SLU o del domicili del Client, a elecció d’aquest últim de conformitat amb l’article 52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudicament Civil.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.